nauka administracjiAdministracja załatwia sprawy.
Harold F. Alderfer

zagadnienia obowiązujące na zaliczeniu z ćwiczeń


1) Czym jest administracja?
2) Definicja negatywna administracji.
3) Pojęcie administracji publicznej.
4) Różnica pomiędzy administracją publiczną a państwową.
5) Przykłady działania władzy ustawodawczej i sądowniczej 
   w sposób właściwy administracji.
6) Sfery działalności państwa składające się na administrację państwową.
7) Przedmiot nauki prawa administracyjnego.
8) Działy prawa administracyjnego.
9) Czym zajmuje się nauka administracji?
10) Przedmiot nauki o polityce administracji.
11) Prace kameralistów.
12) Osiągnięcia Lorenza von Steina.
13) Trzy szkoły klasyczne nauki administracji.
14) Teoria Fredericka Taylora.
15) Teoria Karola Adamieckiego.
16) Teoria Henry Fayola.
17) Teoria biurokracji Maxa Webera.
18) Teoria Eltona Mayo.
19) Teoria Abrahama Maslowa.
20) Teorie Douglasa McGregora.
21) Pojęcie organizacji.
22) Głębia i zakres.
23) Rozpiętość kierowania.
24) Struktury nieformalne.
25) Pojęcie kierowania.
26) Umiejętności kierownika.
27) Trzy style kierowania.
28) Cechy stylu kierowania ludźmi.
29) Elementy uwzględniane przez kierownika przy planowaniu.
30) Klasyfikacje kierowników.
31) Trzyczłonowa definicja państwa.
32) Sześć typów definicji władzy: behawioralne, teleologiczne, 
    instrumentalne, strukturalne, wpływu i konfliktowe.
33) Trzy sposoby nakłaniania do posłuchu.
34) Typy ustroju.
35) Typy władzy wg Arystotelesa.
36) Teoria władzy Charlesa Montesquieu.
37) Teoria władzy Niccolo Machiavelliego.
38) Teoria władzy Jeana Jacquesa Rousseau.
39) Teoria władzy Maxa Webera.
40) Teoria władzy Leona Petrażyckiego.
41) Autorytet formalny.
42) Teoria przyzwolenia Chestera Barnarda.
43) Władza liniowa i sztabowa.
44) Zasada szczeblowości.
45) Delegowanie uprawnień.
46) Elementy składowe definiujące organ administracji.
47) Podmioty realizujące działania administracji.
48) Kompetencje organu administracji.
49) Właściwość rzeczowa.
50) Właściwość miejscowa.
51) Właściwość instancyjna.
52) Spory o właściwość.
53) Zadania własne i zadania zlecone.
54) Organy centralne i terenowe.
55) Organy kolegialne i monokratyczne.
56) Organy decydujące i pomocnicze.
57) Naczelne organy administracji.
58) Pozycja prawna wojewody.
59) Pojęcie resortu.
60) Pojęcie urzędu.
61) Pojęcie samorządu.
62) Rodzaje samorządu.
63) Pojęcie samorządu terytorialnego.
64) Geneza samorządu terytorialnego.
65) Geneza współczesnego samorządu terytorialnego w Polsce.
66) Dwie klasyczne koncepcje gminy.
67) Samorząd terytorialny jako korporacja.
68) Zakres działania gminy. 
69) Rada gminy. 
70) Wójt, burmistrz, prezydent miasta. 
71) Urząd gminy.
72) Zadania powiatu.
73) Miasto na prawach powiatu.
74) Sejmik i zarząd województwa.
75) Nadzór nad działalnością samorządu.
76) Elekcja jako sposób doboru kadr administracji.
77) Nominacja jako sposób doboru kadr administracji.
78) Konkurs jako sposób doboru kadr administracji.
79) Rekrutacja bezpośrednia jako sposób doboru kadr administracji.
80) Prawidłowy dobór kadr.
81) Rotacja kadr kierowniczych.
82) Zasady kształcenia we francuskiej Krajowej Szkole Administracji ENA.
83) Pracownicy urzędów państwowych i pracownicy samorządowi.
84) Cele powstania służby cywilnej.
85) System łupów i stabilność kadry urzędniczej.
86) Pojęcie prawnej formy działania administracji.
87) Formy działania administracji inne niż formy prawne.
88) Podstawowe prawne formy działania administracji: 
    stanowienie aktów normatywnych i wydawanie aktów administracyjnych.
89) Inne niż stanowienie aktów normatywnych i wydawanie 
    aktów administracyjnych formy prawne działania administracji.
90) Pojęcie aktu administracyjnego.
91) Pojęcie uznania administracyjnego.
92) Pojęcia niedookreślone (nieokreślone).
93) Związane działanie administracji.
94) Pojęcie koordynacji.
95) Pojęcie planowania.
96) Zasady funkcjonowania administracji publicznej.
97) Sposoby rozumienia pojęcia republika.
98) Różnice pojęcia modelu angielskiego i modelu brytyjskiego.
99) Model angielski administracji rządowej.
100) Model angielski administracji samorządowej.
101) Model francuski administracji publicznej.
102) Model niemiecki administracji publicznej.
103) Model amerykański administracji publicznej.
104) Model szwedzki administracji publicznej.
105) Model japoński administracji publicznej.
106) Pojęcie podziału terytorialnego.
107) Ewolucja podziału terytorialnego od Polski piastowskiej do 1918 roku.
108) Podział terytorialny w II Rzeczypospolitej.
109) Podział terytorialny w czasie okupacji 1939-1945.
110) Podział terytorialny Polski po II wojnie światowej, 
     zmiany lat 1950, 1954, 1972, 1975.
111) Trójstopniowy podział terytorialny Polski po reformie 1999 roku.
112) Podział podstawowy i podział specjalny.
113) Sposób tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia powiatów.
114) Sposób tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin.
115) Nadanie statusu miasta, ustalenie nazw miejscowości.
116) Zmiany okresu Oświecenia w podejściu do zagadnienia reform.
117) Różnice między państwem absolutnym a państwem liberalnym.
118) Zjawisko znużenia władzą.
119) Elementy administracji, których mogą dotyczyć reformy.
120) Czynniki uwzględniane w przygotowywaniu reform.